Quy chế hoạt động

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU) được thành lập ngày 26/12/2012 theo Quyết định số 5345/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ký ngày 14/10/2014, là một tổ chức nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, do trường Đại học Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp (thành công).

* Các cơ sở pháp lý cho hoạt động của Trung tâm

1. Quyết định thành lập Trung tâm: Quyết định số 5345/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ký ngày 14/10/2014