Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm:

  • Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu Khoa học – Công nghệ và ý tưởng Khoa học – Công nghệ nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ.
  • Liên kết, phối hợp các tổ chức Tài chính, tổ chức Khoa học – Công nghệ, các cán bộ Khoa học Kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của TP. Cần Thơ cũng như cả nước.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học – công nghệ và quản trị doanh nghiệp.
  • Triển khai, thực hiện nghiên cứu và phát triển.
  • Hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ phù hợp với luật định.
  • Thực hiện báo cáo hoạt động khoa học – công nghệ theo qui định